Upewnij siÄ™, by pogrzebać wszystkie opcje z Meksyku turystyki medycznej na górze listy. ZdoÅ‚asz być w stanie być w uÃ…¼yciu zdrowe, dogodzić sobie na dÅ‚ugi koniec tygodnia na plaÃ…¼y natomiast posiadajÄ… najlepszÄ… opiekÄ™ medycznÄ… kiedy tylko myÅ›laÅ‚eÅ› czy teÃ…¼ wyobraÃ…¼ali sobie moÃ…¼na dysponować wszÄ™dzie tak blisko domu, na godzina dwunasta od czasu granicy, w Meksyku.

PoczÄ…tkowym miejscem wielu ludzi sprawia przewaÃ…¼nie wprowadzane aÃ…¼ do turystyki medycznej jest niewysoki cena leków na receptÄ™. Bez liku osób nuÃ…¼e wie, iÃ…¼ Meksyk i Kanada majÄ… o wiele taÅ„sze koszty cierpliwie tych samych leków, jakÃ…¼e i wydawane w Stanach Zjednoczonych. Jest doniczki to kolosalny interes do przekroczenia granicy, iÃ…¼by Twoje recepty wypeÅ‚nione. Niepodobna dopuÅ›cić duÃ…¼e iloÅ›ci wszelkich narkotyków czy teÃ…¼ w tyle wyglÄ…da na owo, iÃ…¼ widnieje na sprzedaÃ…¼. Powinno siÄ™ dodatkowo pomnieć, iÃ…¼ gdyby jest substancjÄ… kontrolowanÄ…, iÃ…¼ podrÄ™cznik jest wymagana. Najlepiej widnieje posiadać recepty na wszystkich leków ogóÅ‚em spoÅ›ród wami oraz w ten sposób w celu urzÄ™dników granicznych. MówiÄ™ o wiÄ™kszych zniÃ…¼ek aniÃ…¼eli wolno otrzymać spoÅ›ród wielu planów na receptÄ™ oraz copay. CaÅ‚kowicie identyczny lekarstwo skonstruowane dziÄ™ki tego samego producenta w poÅ‚udniowej Kalifornii z moim planem i copay byÅ‚o 45 dolarów dziesięć latek temu. BiorÄ™ jakÄ…Å› tabletkÄ™ na co dzieÅ„ na mus krwi, sprawia moczopÄ™dnie i hormonu za Å‚Ä…cznÄ… cenÄ™ 30 dolarów co miesiÄ…c. CaÅ‚kiem uczciwe co do budÃ…¼etu. Owo byÅ‚ naleÃ…¼Ã„…cy do mnie najwaÃ…¼niejszy eskapada aÃ…¼ do turystyki medycznej w tej okolicy. Dziesięć latek temu na dÅ‚ugi weekend DziÄ™kczynienia MiaÅ‚em niedobry spadajÄ… na bruk. Faktycznie tequila zaangaÃ…¼owany. Drzewiej mojÄ… prawÄ… grabÄ™, aÃ…¼eby spróbować udaremniać koniec, ale udaÅ‚o siÄ™ przybyć na bruk ano spoÅ›ród mojej fizjonomij. Moja graba natomiast fizjonomia zostaÅ‚y tak jak caÅ‚kiem rannych. Oraz zostaÅ‚ przewieziony aÃ…¼ do Cruz Roja, CzerwieÅ„ Krucyfiks po tej stronie w Rosarito miasta. Wykonano na chwilÄ™ zostaÅ‚em potraktowany aÃ…¼ do opieki specjalistycznej i troski postaw wszystkich pracowników. MiaÅ‚em rentgenowskie, otrzymaÅ‚ leki przeciwbólowe oraz wysÅ‚aÅ‚ na mojej ulicy caÅ‚kowicie 245 dolarów. WyobraÃ…º sobie, co sama auspicje byÅ‚aby w Stanach Zjednoczonych. ByÅ‚em nawet biorÄ…c pod uwagÄ™ misia Å‚apać w karetce podróżować ku tyÅ‚owi do mojej przyjacióÅ‚ki. MusiaÅ‚ dostarczyć misia, ale rzeczywiÅ›cie czujÄ™ siÄ™ cokolwiek poprawniej. Owo kosztuje 8 dolarów na wizytÄ™ u lekarza w Cruz Roja w Rosarito czy to księżyc sekretariat w Po pierwsze Tapia mniej wiÄ™cej 15 mil na godzina dwunasta. A regularne koszty doktor okoÅ‚o 30 dolarów - $ 45 na wizycie pacjenta. Plany ubezpieczeniowe jest dozwolone kupować w ciÄ…gu mieszkaÅ„ców, jacy chcÄ… pokrycia gwoli pobytów w szpitalu na 600 dolarów rok z renomowanej agencji ubezpieczeniowej. Owo nie wÅ‚Ä…cza wizyty przy lekarza czy teÃ…¼ leki pierwszego roku, jak oraz na wejÅ›ciu istniejÄ…cych warunków, ale ma niewysoki odliczeniu od 500 dolarów. JeÅ›li ktoÅ› jest legalnego pobytu, oraz nie nazbyt wprawny stulecie, mianowicie moÃ…¼liwe, aby uzyskać na meksykaÅ„skiej platforma o nazwie Seguro CieszÄ…cy siÄ™ popularnoÅ›ciÄ… bÄ…dÃ…º IMSS. To kosztuje $ 300 r. dla jakiejÅ› osoby 55 lat dostaÅ‚ siÄ™ do warstwy dolnej. StanowiÄ… trójka poziomy zasiÄ™gu w zaleÃ…¼noÅ›ci od rodzaju opieki pewien chciaÅ‚by. Do katastrofy gdy udaru jest asumpt aÃ…¼eby mieć wiÄ™kszÄ… odsetek rachunków objÄ™tych. Najlepszy dwanaÅ›cie miesiÄ™cy zawiera ale wrÄ™cz koturnowy poziom opieki widnieje 600 dolarów. Coraz asumpt skonfrontować z kwitkiem STANY ZJEDNOCZONE oferujÄ…c nawet spoÅ›ród wiÄ™kszoÅ›ci pracodawców planów dopasowanych. Jakość opieki oraz urzÄ…dzenia sÄ… znacznie, co moÃ…¼na nadziać siÄ™ w USA. Cruz Roja puder do licha i trochÄ™ darów w ciÄ…gu dziewiÄ™ciu latek mieszkam w tym miejscu natomiast wyglÄ…da w charakterze stanie na larum sztuki. Kolejne doÅ›wiadczenie bazowaÅ‚em tam ostatnio byÅ‚ dla objawów, jakie czuÅ‚em siÄ™ jakbym proch być wyposaÃ…¼onym poraÃ…¼enie spoÅ›ród mojej lewej okolica mrowienie w dóÅ‚ na palcach natomiast bóle drobnych miotania z artretyzm mojej stopy. ZdecydowaÅ‚em, iÃ…¼ nadszedÅ‚ chronos, aÃ…¼eby odwiedzić lokalne Cruz Roja apiać. A zbadano razem dziÄ™ki trzech lekarzy, pielÄ™gniarki a moje leki zostaÅ‚y zmienione, iÃ…¼by umieÅ›cić mnie na inny Å›rodek diuretyczny, niÃ…¼ byÅ‚ Ã…¼ywy. Na przestrzeni 24 godzin moje objawy weregone oraz obecnie czujÄ™ siÄ™ w duÃ…¼ej mierze lepiej. CaÅ‚kowity koszt egzaminu oraz receptach byÅ‚o 24 dolarów. Tak bardzo, moÃ…¼na byÅ‚o odczytać, Ã…¼e akuratnie. Jeden przeszÅ‚y przykÅ‚ad posiadam dla Was jest moje praktyka w tej okolicy spoÅ›ród operacji zaćmy. BazowaÅ‚em dokÅ‚adnÄ… test gdzie lekarz mierzonÄ… moje oko aÃ…¼ do obiektywu naleÃ…¼y dodać o zabiegu. To kosztowaÅ‚o mnie 40 dolarów. ZacytowaÅ‚ mi 1400 dolarów do zabiegu. On bywa w Ensenada, dopiero co 25 minut od mojego domu. Wiele ludzi korzysta z Tijuana do tego samego rodzaju posÅ‚ugi, albowiem widnieje bliÃ…¼ej aÃ…¼ do San Diego. Zabieg przebiegÅ‚ bardzo dobrze. PospoÅ‚u z nowym obiektywem uregulowanym w oku na przestrzeni procedury zdoÅ‚am a wiÄ™c widzieć odlegÅ‚oÅ›ci po raz najwaÃ…¼niejszy w moim Ã…¼yciu bez okularów. Drugie oko nie jest nader Ã…ºle i lub bliskie dla mnie. Azali mogÄ™ pouÃ…¼ywać sobie go drugi raz. CaÅ‚kowicie, iÃ…¼ istotnie. Tak, to bÄ…dÃ…º jesteÅ› ot tak kupujÄ…c swoje leki ze zniÃ…¼kÄ…, czy teÃ…¼ chcesz uzyskać operacjÄ™ oczu, patrzÄ…c na koszty tych lokalizacji w Meksyku do pomyÅ›lenia podejÅ›cie gwoli Ciebie. GÅ‚ównie jeÃ…¼eli mieszkasz na rewersie granicy. Miejscem z bogactwem piÄ™kna przyrody widnieje rozstrzygajÄ…cym kandydatem aÃ…¼ do dziaÅ‚alnoÅ›ci turystycznej. Meksyk pasuje do tej roli idealnie. Jej piÄ™kne plaÃ…¼e, bujna zielony lasów, morski przyrody, panorama pustynny, wzgórza kaskadowych a równikowy przyrody staÅ‚o siÄ™ kawaÅ‚ pewien brzeÃ…¼ek krajoznawczy w regionie Karaibów. Wiele bicie, przeznaczenia drapieÃ…¼ne krajoznawczy scheda do szalonej ludzkiej chciwoÅ›ci, nad konsumpcji natomiast komercjalizacji. TenÃ…¼e rodzaj niezrównowaÃ…¼onego wzrostu stawia podobnie jak charakter i jego mieszkaÅ„ców na niebezpieczeÅ„stwo. Nie tylko Ã…¼ycie jest zagroÃ…¼one, jakkolwiek takÃ…¼e ich koszty utrzymania i ekonomiczne przetrwanie. Na szczęście, Meksyk zostaÅ‚ obdarzony przenikliwoÅ›ci ze strony wÅ‚adz, jakie przyznaÅ‚y, iÃ…¼ elegancki awans widnieje jedynym sposobem moÃ…¼liwe gwoli turystyki. UsÅ‚ugi turystyczne posiada niewyniosÅ‚y doniosÅ‚ość na wielu innych branÃ…¼ach, takich jak nieruchomoÅ›ci. Z powodu boomu turystycznego w Meksyku, Meksyk nieruchomoÅ›ci rozwinęły siÄ™ maÅ‚o co nie sÅ‚abnie nawet w owym czasie, podczas gdy odwrót byÅ‚a w szczytowym okresie na caÅ‚ym STANY. Jednym spoÅ›ród sposobów, iÃ…¼by oszczÄ™dzić natura jest rola odnawialnych Ã…ºródeÅ‚ energii, jakie sÄ… lecz i czyste, ale dodatkowo sprawić najmniejszego cokolwiek szkód w Å›rodowisku. NiejakÄ… spoÅ›ród takich inicjatyw rzÄ…du widnieje zachÄ™tÄ… do odnawialnych Ã…ºródeÅ‚ energii. Niedawno meksykaÅ„ski prezydent Felipe Caldern Hinojosa wczoraj zainaugurowaÅ‚ Oaxaca II, III a IV parki wiatrowe przynaleÃ…¼ny do korporacji Acciona. Trójka parki energii z poÅ‚Ä…czonej mocy wytwórczych o mocy 306 MW prawdopodobnie zapalić siÄ™ powyÃ…¼ej 700. 000 domów a iÃ…¼ zbyt bez uÃ…¼ycia szkodliwych Ã…ºródÅ‚a paliw wÄ™glowych. MeksykaÅ„ski prezydent towarzyszyÅ‚ ACCIONA prezydenta Jos Manuel Entrecanales, który ponowiÅ‚ odpowiedzialność korporacji w energiÄ™ elektrycznÄ… spoÃ…¼ywczego przez odnawialne Ã…ºródÅ‚a energii natomiast przyczyniajÄ… siÄ™ aÃ…¼ do zrównowaÃ…¼onego rozwoju Meksyku. RoÅ›liny wspomoÃ…¼e uniknÄ…ć emisji 670 milionów ton CO2 aÃ…¼ do atmosfery rocznie, co równa siÄ™ czyszczenie efektu 33, 5 mln drzew przez proces fotosyntezy. Emisje CO2 ze spalania paliw wÄ™glowych Ã…ºródeÅ‚ przyczyniajÄ… siÄ™ aÃ…¼ do efektu cieplarnianego, a od tego czasu globalnego ocieplenia. Ze Å›rodkami owego typu, Meksyk zasoby zwyczajne nie bÄ™dÄ… splÄ…drowane nawet w ciÄ…gu Meksyk później bÄ™dzie kolosalne ekonomiczne nowoczesność. Turystyka byÅ‚a jego potężnÄ… funkcjonowanie gospodarcza nie moÃ…¼e sobie przyjÄ…ć Meksyk przegrać swe krasa oraz kulturÄ™ na oÅ‚tarzu rozwoju. Takie wykonywania dowodzÄ…, Ã…¼e Meksyku wÅ‚adze cued w naciÅ›niÄ™ciu globalnych natomiast lokalnych problemów Å›rodowiskowych natomiast wiem, Ã…¼e dÅ‚ugoterminowy postÄ™p nie musi być niedobry w celu Å›rodowiska. Czy, Ã…¼e ogólnoÅ›wiatowy biznes mogÄ… egzystować pewni, Ã…¼e ich inwestycje w Meksyku nie stanie siÄ™ cierpiaÅ‚ w charakterze nastÄ™pstwo negatywnego wpÅ‚ywu luzów natury przez wzglÄ…d niepohamowanej i szkodliwe trajektorii wzrostu. PrzemysÅ‚ turystyczny we wszystkich częściach Meksyku zostaÅ‚ jowialny wpÅ‚yw z powodu takich przydatnych ruchów. NaprawdÄ™, nieruchomoÅ›ci zaobserwowano równieÃ…¼ pozytywne spinoffs ze wzrostem Å›wiadomoÅ›ci Å›rodowiskowej. Bez liku prawa majÄ…tkowe zostaÅ‚y uchwalone co doÅ‚oÃ…¼yć staraÅ„, iÃ…¼by zmniejszyć ryzyko gwoli linii brzegowej. MiejscowoÅ›ci turystycznych, takich jak Dola Cabos rzeczywistym regionie nieruchomoÅ›ci udaÅ‚o siÄ™ stÅ‚umić komercjalizacji natomiast zachować jego zwykÅ‚e piÄ™kno. Ã…»ywot Cabos widnieje 1 z w najwyÃ…¼szym stopniu popularnych miejsc gwoli emerytów i emigrantów w Meksyku. Jego linia wodna, plaÃ…¼e natomiast pustynne kiedy krajobraz przyciÄ…ga turystów z caÅ‚ego Å›wiata Statystyki dotyczÄ…ce biznesie turystycznej w Mauritiusie dalej sÄ… bogatej postaci w 2012 r., spoÅ›ród ostatniej rundy nadchodzÄ…cym drodze Bank of Mauritius zakresie do 12 miesiÄ™cy koÅ„czÄ…cych 31 stycznia. Reuters donosi, Ã…¼e banku najnowsze numery wskazujÄ… na postÄ™p o nad 12% w przychodach Å‚Ä…cznie turystycznych od chwili lutego 2011 do stycznia 2012. Wedle oficjalnego oÅ›wiadczenia Banku wpÅ‚ywów Mauritius okresie wyniósÅ‚ "44, 2 mld rupii 1, 52 miliardów dolarów w stosunku do 39, cztery mld zarejestrowanych w poprzednim okresie odpowiadajÄ…cym". Do tego Å›rodki utrzymania turystyki lecz wciÄ…Ã…¼ na tym ostatnim styczniu wzrosÅ‚a tylko wÅ‚aÅ›ciwie nad 34%, jakkolwiek kategoria odnotowaÅ‚ obniÃ…¼enie ogólnej liczby przyjazdów o 3 proc. Innymi sÅ‚owy, Ã…¼e atoli byÅ‚o mniej turystów przyjeÃ…¼dÃ…¼ajÄ…cych na Mauritius w styczniu dotychczasowy one odpÄ™dzać znacznie wiÄ™cej floty na os. Owo wcale waÃ…¼ne statystyki jeÅ›liby wziÄ…ć pod uwagÄ™ zjawisko, iÃ…¼ przemysÅ‚ turystyczny stanowi blisko 10% spoÅ›ród Mauritiusa PKB. Europejczycy potem majÄ… dominujÄ…cÄ… pozÄ™ dotyczÄ…cy zaopatrywanie odwiedzajÄ…cych jakÃ…¼e oni jechać na Å›wit na wakacje Mauritius miesiÄ…c miodowy, wyjazdy golfowe, a Å›wiÄ™ta rodzinne, natomiast czemu nie? Ostrów daje fenomenalnÄ… pogodÄ™ i piÄ™kne krajobrazy, jakie wolno admirować przy uÃ…¼yciu jakby kaÃ…¼dy. Do tego najsilniejsze-w- gospodarka regionu zdradza, Ã…¼e kapitaÅ‚ kroczy dÅ‚ugÄ… drogÄ™, w nawet najlepszych piÄ™ciogwiazdkowych kurortów na wyspie. JeÅ›liby odwiedzili Mauritius zeszÅ‚ym r. byÅ‚eÅ› jednym spoÅ›ród powyÃ…¼ej 960, 000 innych, jacy uczynili to samo. UrzÄ™dnicy PrzemysÅ‚ turystyczny nadziejÄ™, Ã…¼e bodajÃ…¼e, iÃ…¼ ilość wzroÅ›nie caÅ‚kiem wysoka, aby naruszyć jednej mln przyjazdów w 2012 r.. OsiÄ…gniÄ™ciem owego kamyka milowego stanie siÄ™ istotna blisko ustalaniu scenÄ™ gwoli dalszego rozwoju turystyki, do tego stopnia kategoria starsza siÄ™ postÄ™pować wewnÄ…trz przykÅ‚adem Seszeli zachÄ™canie prywatnych obywateli do wiÄ™kszego inwestowania w gospodarce turystycznej jako wÅ‚aÅ›cicieli spóÅ‚ek. W poniÃ…¼szym r. jest nieco nowych oÅ›rodków utrzymywać siÄ™ bez uprzedzeÅ„, oraz takÃ…¼e niektóre bieÃ…¼Ã„…ce wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci obciÄ…Ã…¼one znacznymi reperacji. Mauritius widnieje obecnie na drugim roku agresywnej dziesiÄ™cioletniego planu rozwoju, który obejmie poprawÄ™ infrastruktury, parÄ™ nowych oÅ›rodków, wiÄ™cej rozrywki, ba nieznany park rozrywki raz widnieje kompletna. Gwoli tych, którzy nigdy nie odwiedziÅ‚ wyspy owo jedno, Ã…¼e asertywność wypada na korona drzewa przyszÅ‚ych miejsc. Istnieje co niemiara bawić siÄ™ tym szerokÄ… gamÄ… sportów wodnych, sklepów a klubów nocnych w stolicy Port Louis, natomiast jedne spoÅ›ród najlepszych dobrobytu uzdrowiskach nigdzie na Å›wiecie. Mauritius widnieje podobnie jak tropikalnych, plac zabaw gwoli przeróżnych a wpÅ‚ywowych i wspaniaÅ‚e poÅ‚oÃ…¼enie dla budÃ…¼etu poglÄ…dach podróżnych, którzy mogÄ… sobie pozwolić na trochÄ™ sporzej. Kolejne badania pokazujÄ…, iÃ…¼ pokolenie wyÃ…¼u demograficznego pragnÄ… jechać na emeryturze. Podczas gdy uderzyÅ‚ wieku emerytalnego, to "szara fala" przypadkiem podnieść nieznany ambaras gwoli specjalizacyj turystycznej natomiast turystyki: dostÄ™pnoÅ›ci. ZespoÅ‚y branÃ…¼y turystycznej kierowanie caÅ‚ym planecie znalezienie innowacyjnych sposobów, aÃ…¼eby ich produkty bardziej dostÄ™pne, oraz poniektóre hotele zostaÅ‚y silnie pracuje w tym kierunku. UsÅ‚ugi turystyczne biznesowa ensemble zarzÄ…dzajÄ…cy jednego konkretnego hotelu, kto posiada fabryki w krajach skandynawskich, jak i gdzie indziej w Europie, dysponuje ambasadora niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, który spaceruje o lasce oraz wykorzystuje psa serwisowego. Gdy jego korporacja nabywa hotel, zapewniajÄ… pracownikom szkolenia dostÄ™pnoÅ›ci, uczÄ…c je w tym miejscu: szukać potyczki aÃ…¼ do zaoferowania goÅ›ciom kul bÄ…dÃ…º w trzcinie siedzeÅ„ odnieść kontakt naoczny spoÅ›ród gośćmi, którzy uÃ…¼ywajÄ… tÅ‚umaczy Wolno siÄ™ frapować, azali cechy konstrukcyjne, jakie czyniÄ… owo sieć hoteli niezwykÅ‚a w biznesie turystycznej oraz usÅ‚ugi turystyczne bÄ™dzie pewien dwadzieÅ›cia cztery godziny egzystować codziennoÅ›ciÄ… - na projekcie nauczania w wiÄ™kszoÅ›ci kursów turystycznych, powszechnie wiadomo, dla kaÃ…¼dego biznesu turystycznego zespoÅ‚u zarzÄ…dzajÄ…cego. DostÄ™pne funkcje, jakie chroniczny siÄ™ sÅ‚ynne w niektórych hotelach istniejÄ…: Windy, jakie mogÄ… istnieć uÃ…¼ywane przy uÃ…¼yciu osoby na wózkach inwalidzkich w sytuacji poÃ…¼aru otworami na wysokoÅ›ci wózka inwalidzkiego stoÅ‚y bufetowe Å›niadanie, jakie istniejÄ… dostÄ™pne z wózka piesek powitanie serwis polityka Uchwyt laski w recepcji obniÃ…¼one recepcje do pomieÅ›cić goÅ›ci na wózkach inwalidzkich sÅ‚uchu pÄ™tle w celu osób niedosÅ‚yszÄ…cych, w recepcji i sal konferencyjnych Ta funkcja, jaka jest faktycznie raz po raz bardziej powszechne w biznesie turystycznej plus turystyki, transmisje dÃ…ºwiÄ™ku przez fale oraz cewki, i lecz równieÃ…¼ w porównaniu do dopÅ‚at do wzmacniania dÃ…ºwiÄ™ku lusterka umieszczone poniÃ…¼ej DostÄ™p dla wózków inwalidzkich haki do powieszenia myÅ›li na wibrujÄ…ce budziki, jakie oraz odgrywać rolÄ™ alarmu poÃ…¼arowego dla osób niedosÅ‚yszÄ…cych informacje w alfabecie Braille'a powierzchnia dookoÅ‚a Å‚óżka gwoli Å‚atwiejszej nawigacji wózek Kraje skandynawskie nie sÄ… jedynym miejscem, podejmuje dziaÅ‚ania, aÃ…¼eby przemysÅ‚ Podróże a przemysÅ‚ turystyczny bardziej dostÄ™pne: zespoÅ‚y z Afryki sÄ… aktualnie gospodarzem safari naumyÅ›lnie dla ludzi niepeÅ‚nosprawnych Barbados widnieje akredytowany standardy dostÄ™pnoÅ›ci w celu Podróże a turystyka obiektów w poniÃ…¼szym kategorie w celu wózków inwalidzkich, wyzwanie mobilnoÅ›ciÄ… i widzÄ…c ciasna Podróże i usÅ‚ugi turystyczne specjalistów na wyspie Alcatraz przyniósÅ‚ niezanieczyszczajÄ…cy elektrycznych ciÄ…gników holowniczych z lotnisk, iÃ…¼by ulÃ…¼yć odwiedzajÄ…cym niska ruchliwość dostÄ™pu aÃ…¼ do strony w godny, modus energooszczÄ™dny GieÅ‚da statków wycieczkowych widnieje catering w celu ludzi o szczególnych potrzebach edukacyjnych modernizacja, wizualne czujki dymu, broszury dostÄ™pnoÅ›ci wiele Travel & Tourism miejsc publikuje rady umysÅ‚owym potężnÄ… czcionkÄ… gwoli zwiedzajÄ…cych, podkreÅ›lajÄ…c dostÄ™pne Å‚azienki, miejsce do parkowania mimo, itp.